شرح وظایف معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۵۸۱۲

 

1- اداره امور آموزشی واحد مربوطه.

2- نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعمل های آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه.

3- تشکیل شورای آموزشی واحد دانشگاهی.

4- برنامه ریزی امور آموزش و نظارت بر اجرای صحیح آن.

5- بررسی پیشنهادات رسیده از گروههای آموزشی و یا دانشکده های تابعه و انعکاس آن به شورای آموزشی واحد دانشگاهی همراه .با اظهار نظر و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تائید شده به معاونت آموزشی دانشگاه.

6- شرکت در شوراهای دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلی و ارائه نظریات و پیشنهاد و طرح نارسائی های احتمالی در شورا.

7- بررسی و ارزیابی فعالیت های آموزشی دانشکده های ذیربط و تهیه گزارش برای ریاست واحد دانشگاهی.

8- هدایت و راهنمایی پرسنل حوزه معاونت به منظور بالا بردن کیفیت کار آموزشی و ارزشیابی کار آنان و انعکاس نتیجه به ریاست واحد جهت درج در سوابق استخدامی آنان بمنظور ترفیعات بعدی.

9- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفی نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزایای مربوط.

10- ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسین محترم و اعضای هیات علمی با هماهنگی گروههای آموزشی ذیربط و تعیین نفرات برتر و معرفی آنان به هیات رئیسه.

11- بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشی که از طرف مقامات بالاتر ارجاع می گردد.

12- بررسی و پیشنهاد تاسیس و یا حذف رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه با دلایل از طریق سلسله مراتب.

13- بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کیفیت امور آموزشی در واحد دانشگاهی ذیربط و دیگر واحدهای دانشگاهی از طریق سلسله مراتب.

14- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل و طبقه بندی آنان به ترتیب سنوات تحصیلی ، رشته و مقطع در آرشیو واحد دانشگاهی بصورت قابل ارائه در هر زمان.

15- تطبیق کتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی با متون ذکر شده در سرفصل های مصوب.

16- هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسائل آموزشی جهت پیشگیری از هرگونه نارسایی در امر آموزش آنان در دوران تحصیل با همکاری گروههای آموزشی.

17- نظارت بر انتقالات و میهمان شدن دانشجویان بنحوی که اثر منفی در روند تحصیل دانشجویان پیش نیاید.

18- اداره و راهبری اداره آموزش واحد در چهارچوب سیاست ها ، مقررات و آئین نامه های مصوب و ایجاد هماهنگی بین مدیریتها و ادارات تابعه.

19- همکاری با دانشکده ها و گروههای آموزشی و ایجاد هماهنگی بین دانشکده ها و واحدهای تابعه.

20- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آن.

21- ارزیابی سالانه کار حوزه معاونت آموزشی و گزارش به رئیس واحد دانشگاهی.