مدیر خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۹۶۵۱

 

نام و نام خانوادگی : داوود شجاعی                               

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

شماره مستقیم : 33584013

داخلی : 166                 

 

کارشناس امور آموزشی(کمیسیون موارد خاص و شورا) :

نام و نام خانوادگی : مریم خجسته               

داخلی : 147