مدیر خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۴۵۴۵

مدیر خدمات آموزشی:

نام و نام خانوادگی: فرزاد بهمنی                                  داخلی 166

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                   

کارشناس امور آموزشی(کمیسیون موارد خاص و شورا):

نام و نام خانوادگی: مریم خجسته                                  داخلی  147