معرفی مدیرآموزش

نام و نام خانوادگی: فرزاد بهمنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر آموزش                         

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:166

تعداد بازدید:۴۱۵۵