اداره امتحانات و ثبت نمرات

تعداد بازدید:۲۴۸۷

رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات:

نام و نام خانوادگی: محمد جلالی                     داخلی 169

کارشناس مسئول امور آموزشی(ثبت نمرات):

نام و نام خانوادگی: میثم نفری                       داخلی 169

 

کارشناس امور آموزشی(امتحانات و ثبت نمرات):

نام و نام خانوادگی: میترا موگویی                  داخلی 169