اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات و ثبت نمرات:

نام و نام خانوادگی: محمد جلالی

رشته تحصیلی:تربیت بدنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: مسئول اداره امتحانات و ثبت نمرات

 

نام و نام خانوادگی: زهرا کاشف

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

سمت:

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:169

تعداد بازدید:۲۳۵۸