اداره برنامه ریزی آموزشی و درسی

تعداد بازدید:۲۲۵۲

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی و درسی:

نام و نام خانوادگی: محبوبه هاشمی منصورآبادی                                                داخلی 132

                  

 

کارشناس امور آموزشی(برنامه ریزی آموزشی): مینو خادم حیدری                             داخلی 132

کارشناس مسئول امور آموزشی(نظارت و ارزیابی تحصیلی): رستو رشید محمد زاده         داخلی  172