اداره برنامه ریزی آموزشی و درسی

تعداد بازدید:۵۰۸۸

 

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی و درسی :

نام و نام خانوادگی : آرزو حیدر بیگی    

مدرک تحصیلی :

داخلی : 132

 

کارشناس امور آموزشی(برنامه ریزی آموزشی) :

نام و نام خانوادگی : مینو خادم حیدری 

مدرک تحصیلی :          

داخلی : 132

 

کارشناس مسئول امور آموزشی(نظارت و ارزیابی تحصیلی) :

نام و نام خانوادگی : پرستو رشید محمد زاده

مدرک تحصیلی : 

داخلی : 172