دفتربرنامه ریزی آموزشی

دفتر برنامه ریزی آموزشی:

نام و نام خانوادگی: مریم اشتری ماهینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی   

سمت: کارشتاس برنامه ریزی آموزشی                              

 

 

نام و نام خانوادگی: پرستو رشید محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: کارشتاس برنامه ریزی آموزشی                          

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:172

 

 

تعداد بازدید:۲۰۳۴