دفترخدمات آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۳۹

دفتر خدمات آموزشی:

نام و نام خانوادگی: میثم نفری

مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک

سمت: کارشناس خدمات آموزشی                       

تلفن دفتر:59-33594950        داخلی:147