دفترهیات علمی

رییس دفتر هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

سمت: رییس دفتر هیات علمی       

 

 

کارگزین هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

 

 

 

 

 

     

تعداد بازدید:۱۷۶۷