دفترهیات علمی

رییس دفتر هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

سمت: رییس دفتر هیات علمی       

 

 

کارگزین هیات علمی 

نام و نام خانوادگی: یوسف عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی خاشعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

تلفن دفتر:59-33594950            داخلی:167