تماس با ما

تعداد بازدید:۸۳۱۵

 

معاون آموزشی  ()   165- 33594332
دفتر معاونت آموزشی (آقای محمودی ) 165
مدیر آموزش (آقای شجاعی)  166 - 33584013
اداره ثبت نام (خانم موگویی) 171
خدمات آموزشی (خانم خجسته)  147
دفتر هیات علمی (آقایان ) 167 - 33594335
اداره امتحانات (آقای جلالی) 169
دفتر برنامه ریزی آموزشی (خانم محمدزاده) 172
ساختمان تحصیلات تکمیلی – سایت کامپیوتر (آقای )   260
رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتردعاگوی) 139 - 33594336
معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر  ) 130
دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی ) 130
مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای بهمنی) 222
کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (خانم حیدربیگی) 223
بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای میرزایی) 243
کارشناس گروه برق (آقای شیخی) 134
کارشناس گروه مکانیک (آقای شمس) 133
کارشناس گروه عمران (آقای ندیمی)  131
کارشناس گروه کامپیوتر (خانم اسلامی) 220
رییس دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر ملکیان) 209
معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر رشوند) 251
مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(خانم شیرعلی)    123
کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی (آقای قبادی)  224
کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی ()    257
کارشناس گروه حسابداری (آقای خاشعی)  235
کارشناس گروه حسابداری (خانم معتقد)  129
کارشناس گروه تربیت بدنی ( خانم توابی) 234
کارشناس گروه حقوق (آقای افشاری) 143
کارشناس گروه مدیریت () 252
کارشناس گروه روانشناسی (خانم هداوند)  258
کارشناس گروه عمومی و معارف اسلامی (آقای غلامی) 255
رییس دانشکده علوم پایه ()  196
معاون آموزشی دانشکده علوم پایه (دکتر اکبری) 168
مدیر آموزش دانشکده علوم پایه ( خانم مصاحبه) 230
کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه (خانم جعفری) 254
کارشناس بایگانی دانشکده علوم پایه (خانم جعفری)   228
کارشناس گروه شیمی (آقای فضل اللهی)    231
کارشناس گروه زیست شناسی (آقای دژآلود)  229
رییس دانشکده هنر و معماری (آقای دکتر ذاکر زاده)   141
معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری 262
مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری (خانم وطن خواه )       173
کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان دانشکده هنر (آقای بابازاده)  107
کارشناس گروه معماری()      170
کارشناس گروه هنر()  170