تماس با ما

تعداد بازدید:۲۲۹۳

معاون آموزشی  (دکتر زاهدی)                                                                          33594332 - 165

دفتر معاونت آموزشی (آقای محمودی )                                                                                     165

مدیر آموزش (آقای بهمنی)                                                                               33584013- 166

اداره ثبت نام ()                                                                                                    171

خدمات آموزشی (خانم خجسته)                                                                                               147

دفتر هیات علمی (آقایان احمدی فر- روستا)                                     33594335-159-167

اداره امتحانات (آقای جلالی و نفری)                                                           33584018-169

دفتر برنامه ریزی آموزشی (خانمها محمدزاده و اشتری)                                                                172

ساختمان تحصیلات تکمیلی – سایت کامپیوتر (آقای عظیمی)                                                       260

رییس دانشکده فنی و مهندسی (آقای دکتر توسلی)                                              33594336-139

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی(آقای دکتر دعاگوی )                                                        130

دفتر دانشکده فنی و مهندسی (آقای طهماسبی )                                                                        130

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای شجاعی)                                                                 222

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی (خانم شیرعلی)                                                223

بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی (آقای توفیقی)                                                         243

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی (خانم رسولی )                                              242

کارشناس گروه برق (آقای شیخی)                                                                                         134

کارشناس گروه مکانیک (آقای شمس)                                                                                    133

کارشناس گروه عمران (آقای آتشباز)                                                                                       131

کارشناس گروه کامپیوتر (خانم کاظمی)                                                                                   220

رییس دانشکده علوم انسانی (آقای دکتر سارجالویی)                                             33587406-209

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر صنیعی)                                                             251

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(خانم حیدر بیگی)                                                                  232

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی (خانم رحیمی )                                                    224

کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی (خانم فائقیان)                                                                257

کارشناس گروه حسابداری (آقای بهرام زاده)                                                                             235

کارشناس گروه حسابداری (خانم آیین)                                                                                143

کارشناس گروه تربیت بدنی ( آقای مرادی خلج)                                                                        234

کارشناس گروه حقوق (آقای قبادی)                                                                                       123

کارشناس گروه ارتباطات (خانم توابی)                                                                                    252

کارشناس گروه روانشناسی (خانم هداوند)                                                                                258

کارشناس گروه عمومی و معارف اسلامی (آقای غلامی)                                                                255

رییس دانشکده علوم پایه (آقای دکتر محمدنیا)                                                      33587409-196

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه ( دکتر عاشوری فر)                                                                 168

مدیر آموزش دانشکده علوم پایه ( آقای خستوئی)                                                                       230

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه (خانم هاشمی)                                                        254

کارشناس بایگانی دانشکده علوم پایه (خانم جعفری)                                                                   228

کارشناس گروه شیمی (آقای دامغانی نژاد)                                                                                231

کارشناس گروه زیست شناسی (خانم محبوبی)                                                                          229

رییس دانشکده هنر و معماری (آقای دکتر ذاکر زاده)                                                33583116-141

معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری                                                                                   262

مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری (خانم وطن خواه )                                                               173

کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری(آقای اکبرزاده)                                        107

کارشناس گروه هنر (خانم عارفی)                                                                                           170

کارشناس گروه معماری(خانم موگوئی)                                                                                     170