معاون آموزش

تعداد بازدید:۲۸۶۹

معاون آموزشی:

نام و نام خانوادگی : احسان زاهدی

رشته تحصیلی : شیمی فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

 

مسئول دفتر:

نام و نام خانوادگی :شاهپور محمودی

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم :33594332

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:165